Gạch Bạch Mã H36E1

Gạch ốp tường Bạch Mã H36E8
Gạch Bạch Mã H36E3